VIDEOS

CÁC THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN QUA KÊNH YOUTUBE

Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Trực Tuyến (May 23, 2021)

Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

Trực Tuyến (May 30, 2021)

Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô

Trực Tuyến (June 06, 2021)

Thánh Lễ Chúa Nhật XI Thường Niên B

Trực Tuyến (June 13, 2021)

Đọc Kinh tại Tượng Đài

Thánh Giuse và Rước Kiệu

Trực Tuyến (May 01-02, 2021)

Thánh Lễ Chúa Nhật V Phục Sinh

Bổn Mạng Giáo Xứ

Trực Tuyến (May 02, 2021)

Thánh Lễ Chúa Nhật VI Phục Sinh

Trực Tuyến (May 09, 2021)

Thánh Lễ Chúa Nhật VII Phục Sinh

Trực Tuyến (May 16, 2021)

Thánh Lễ Chúa Nhật II Phục Sinh

Trực Tuyến (Apr. 11, 2021)

Thánh Lễ Chúa Nhật III Phục Sinh

Trực Tuyến (Apr. 18, 2021)

Thứ Năm Tuần Thánh - Thánh Lễ Chúa Giêsu Lập Phép Thánh Thể

Trực Tuyến (Apr. 01, 2021)

Thứ Sáu Tuần Thánh - Đi Đàng Thánh Giá - Nghi Thức Tử Nạn

Trực Tuyến (Apr. 02, 2021)

Chúa Nhật III Mùa Chay B

Trực Tuyến (March 07, 2021)

Chúa Nhật IV Mùa Chay B

Trực Tuyến (March 14, 2021)

Thánh Lễ Giao Thừa

Trực Tuyến (February 11, 2021)

Chúa Nhật VI Thường Niên B

Trực Tuyến (February 14, 2021)

Chúa Nhật II Thường Niên B

Trực Tuyến (January 17, 2021)

Chúa Nhật III Thường Niên B

Trực Tuyến (January 24, 2021)

Lễ Giáng Sinh

Trực Tuyến (December 25, 2020)

Chúa Nhật Lễ Thánh Gia

Trực Tuyến (December 27, 2020)

Thánh Lễ Thêm Sức

Confirmation Mass

Trực Tuyến (November 19, 2020)

Thánh Lễ Chúa Nhật IV Phục Sinh

Trực Tuyến (Apr. 25, 2021)

Thứ Bảy Tuần Thánh 

Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

Trực Tuyến (Apr. 03, 2021)

Thánh Lễ Chúa Nhật Phục Sinh

Trực Tuyến (Apr. 04, 2021)

Chúa Nhật V Mùa Chay B

Trực Tuyến (March 21, 2021)

Chúa Nhật Lễ Lá B

Trực Tuyến (March 28, 2021)

Chúa Nhật I Mùa Chay B

Trực Tuyến (February 21, 2021)

Chúa Nhật II Mùa Chay B

Trực Tuyến (February 28, 2021)

Chúa Nhật IV Thường Niên B

Trực Tuyến (January 31, 2021)

Chúa Nhật V Thường Niên B

Trực Tuyến (February 07, 2021)

Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh

Trực Tuyến (January 03, 2021)

Chúa Nhật Lễ Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa

Trực Tuyến (January 10, 2021)