VIDEOS

CÁC THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN QUA KÊNH YOUTUBE

Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa Năm C

Trực Tuyến (January 09, 2022)

Chầu Thánh Thể Mừng Năm Kim Khánh Thành Lập GP Charlottte

January 12, 2022

Thánh Lễ Chúa Nhật II Thường Niên

 Năm C

Trực Tuyến (January 16, 2022)

Thánh Lễ Chúa Nhật III Thường Niên

 Năm C

Trực Tuyến (January 23, 2022)

Thánh Lễ Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm C

Trực Tuyến (December 19, 2021)

Thánh Lễ Giáng Sinh Năm C

Trực Tuyến (December 25, 2021)

Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Thánh Gia

Năm C

Trực Tuyến (December 26, 2021)

Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Hiển Linh

Năm C

Trực Tuyến (January 02, 2022)

Thánh Lễ Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Trực Tuyến (November 25, 2021)

Thánh Lễ Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm C

Trực Tuyến (November 28, 2021)

Thánh Lễ Chúa Nhật II Mùa Vọng Năm C

Trực Tuyến (December 05, 2021)

Thánh Lễ Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm C

Trực Tuyến (December 12, 2021)

Thánh Lễ Chúa Nhật XXXI Thường Niên Năm B

Trực Tuyến (October 31, 2021)

Thánh Lễ Chúa Nhật XXXII Thường Niên Năm B

Trực Tuyến (November 07, 2021)

Thánh Lễ Chúa Nhật XXXIII Thường Niên Năm B

Trực Tuyến (November 14, 2021)

Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Chúa Ki-tô Vua Năm B

Trực Tuyến (November 21, 2021)

Rước Kiệu Đức Mẹ

Tháng Mân Côi

Trực Tuyến (October 03, 2021)

Thánh Lễ Chúa Nhật XXVIII Thường Niên Năm B

Trực Tuyến (October 10, 2021)

Thánh Lễ Chúa Nhật XXIX Thường Niên Năm B

Trực Tuyến (October 17, 2021)

Thánh Lễ Chúa Nhật XXX Thường Niên Năm B

Trực Tuyến (October 24, 2021)

Thánh Lễ Chúa Nhật XXV Thường Niên Năm B

Trực Tuyến (September 19, 2021)

Thánh Lễ Chúa Nhật XXVI Thường Niên Năm B

Trực Tuyến (September 26, 2021)

Thánh Lễ Thêm Sức

(Confirmation Mass)

Trực Tuyến (September 27, 2021)

Thánh Lễ Chúa Nhật XXVII Thường Niên Năm B

Trực Tuyến (October 03, 2021)

Thánh Lễ Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm B

Trực Tuyến (August 22, 2021)

Thánh Lễ Chúa Nhật XXII Thường Niên Năm B

Trực Tuyến (August 29, 2021)

Thánh Lễ Chúa Nhật XXIII Thường Niên Năm B

Trực Tuyến (September 04, 2021)

Thánh Lễ Rước Lễ Lần Đầu - First Communion Mass

Trực Tuyến (September 12, 2021)

Thánh Lễ Chúa Nhật XVI Thường Niên Năm B

Trực Tuyến (July 18, 2021)

Thánh Lễ Chúa Nhật XVII Thường Niên Năm B

Trực Tuyến (July 25, 2021)

Thánh Lễ Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm B

Trực Tuyến (August 01, 2021)

Thánh Lễ Chúa Nhật XIX Thường Niên Năm B

Trực Tuyến (August 08, 2021)

Thánh Lễ Chúa Nhật XII Thường Niên Năm B

Trực Tuyến (June 20, 2021)

Thánh Lễ Chúa Nhật XIII Thường Niên Năm B

Trực Tuyến (June 27, 2021)

Thánh Lễ Chúa Nhật XIV Thường Niên Năm B

Trực Tuyến (July 04, 2021)

Thánh Lễ Chúa Nhật XV Thường Niên Năm B

Trực Tuyến (July 11, 2021)

Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Trực Tuyến (May 23, 2021)

Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

Trực Tuyến (May 30, 2021)

Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô

Trực Tuyến (June 06, 2021)

Thánh Lễ Chúa Nhật XI Thường Niên Năm B

Trực Tuyến (June 13, 2021)

Đọc Kinh tại Tượng Đài

Thánh Giuse và Rước Kiệu

Trực Tuyến (May 01-02, 2021)

Thánh Lễ Chúa Nhật V Phục Sinh

Bổn Mạng Giáo Xứ

Trực Tuyến (May 02, 2021)

Thánh Lễ Chúa Nhật VI Phục Sinh

Trực Tuyến (May 09, 2021)

Thánh Lễ Chúa Nhật VII Phục Sinh

Trực Tuyến (May 16, 2021)

Thánh Lễ Chúa Nhật II Phục Sinh

Trực Tuyến (Apr. 11, 2021)

Thánh Lễ Chúa Nhật III Phục Sinh

Trực Tuyến (Apr. 18, 2021)

Thánh Lễ Chúa Nhật IV Phục Sinh

Trực Tuyến (Apr. 25, 2021)

Thứ Năm Tuần Thánh - Thánh Lễ Chúa Giêsu Lập Phép Thánh Thể

Trực Tuyến (Apr. 01, 2021)

Thứ Sáu Tuần Thánh - Đi Đàng Thánh Giá - Nghi Thức Tử Nạn

Trực Tuyến (Apr. 02, 2021)

Thứ Bảy Tuần Thánh 

Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

Trực Tuyến (Apr. 03, 2021)

Thánh Lễ Chúa Nhật Phục Sinh

Trực Tuyến (Apr. 04, 2021)

Chúa Nhật III Mùa Chay B

Trực Tuyến (March 07, 2021)

Chúa Nhật IV Mùa Chay B

Trực Tuyến (March 14, 2021)

Chúa Nhật V Mùa Chay B

Trực Tuyến (March 21, 2021)

Chúa Nhật Lễ Lá B

Trực Tuyến (March 28, 2021)

Thánh Lễ Giao Thừa

Trực Tuyến (February 11, 2021)

Chúa Nhật VI Thường Niên B

Trực Tuyến (February 14, 2021)

Chúa Nhật I Mùa Chay B

Trực Tuyến (February 21, 2021)

Chúa Nhật II Mùa Chay B

Trực Tuyến (February 28, 2021)

Chúa Nhật II Thường Niên B

Trực Tuyến (January 17, 2021)

Chúa Nhật III Thường Niên B

Trực Tuyến (January 24, 2021)

Chúa Nhật IV Thường Niên B

Trực Tuyến (January 31, 2021)

Chúa Nhật V Thường Niên B

Trực Tuyến (February 07, 2021)

Lễ Giáng Sinh

Trực Tuyến (December 25, 2020)

Chúa Nhật Lễ Thánh Gia

Trực Tuyến (December 27, 2020)

Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh

Trực Tuyến (January 03, 2021)

Chúa Nhật Lễ Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa

Trực Tuyến (January 10, 2021)

Thánh Lễ Thêm Sức

Confirmation Mass

Trực Tuyến (November 19, 2020)