top of page

TỔ CHỨC

LINH MỤC CHÁNH XỨ (PASTOR)

Linh Mục Phêrô Trương Vĩnh Trị

Thầy Sáu (Deacon) Đaminh Nguyễn Thanh Quang

 • Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ (Chairman):

       Ông Gioan Baotixita Nguyễn Văn Đệ    (704) 858-1622

 • Phó Chủ Tịch Công Giáo Tiến Hành (Vice Chairman):

       Ông Phaolô Nguyễn Ngọc Tuấn             (704) 712-3866

 • Đại Diện Dân Tộc (Montagnard Representitive):

       Anh Anrê Rangyul Rok                           (980) 201-0530

 • Thư Ký (Secretary):

       Anh Giuse Đỗ Hùng                                (704) 502-2001

 • Cha Xứ Phêrô Trương Vĩnh Trị                 (704) 504-0907

 • Anh Phaolô Trần Đức Thịnh (Chairman)  (704) 675-2283

 • Chị Maria Nguyễn Thanh Hằng                 (704) 241-1111

 • Chị Martha Phạm Hồng Trâm                    (704) 649-5578

Trưởng Ban Phụng Vụ:    Anh Phaolô Nguyễn Ngọc Tuấn     

 • Trưởng Ban Phòng Thánh:

        Anh Phaolô Nguyễn Ngọc Tuấn            (704) 712-3866

 • Trưởng Ban Cắm Hoa:

        Chị Maria Phan Thị Thu                        (980) 254-9885

 • Trưởng Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa:

        Bà Maria Nguyễn Thị Điệp                    (980) 949-8352

 • Trưởng Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể:

        Anh Phaolô Nguyễn Ngọc Tuấn             (704) 712-3866

 • Trưởng Ban Thừa Tác Viên Tiếp Tân:

        Anh Phaolô Phạm Hồng Hào                 (704) 488-1164

 • Trưởng Ban Giúp Lễ:

        Maria Phan Anna                                    (704) 605-0712

 • Đại Diện Quý Vị Dân Tộc:

        Anh Anrê Rangyul Rok                          (980) 201-0530

 • Đại diện Ca Đoàn Bêlem:

        Anh Micae K Đức Khiêm                      (704) 763-6952

 • Đại Diện Ca Đoàn Lửa Thiêng:

       Chị Martha Phạm Hồng Trâm                 (704) 649-5578

 • Đại Diện Ca Đoàn Kitô Vua:

       Bà Maria Trần Lưu Thông                      (704) 942-6636

 • Đại Diện Ca Đoàn Mân Côi:

       Chị Maria Nguyễn Thanh Hằng              (704) 241-1111

 • Đại Diện Ca Đoàn Thiếu Nhi:

       Trưởng Vincentê Phạm Vincent              (980) 298-0232

 

Trưởng Ban: Cha Xứ Phêrô Trương Vĩnh Trị

 • Tổ Mua Hàng:

        Sơ Vêrônica Nguyễn Khánh Uyên Phương      (704) 504-0907

 • Tổ Chả Giò, Chè, Nước, Bánh:

        Chị Têrêsa Nguyễn Thị Hoa                             (704) 904-6340

 • Tổ Bánh Mì:

        Chị Maria Tường Thị Thảo                               (828) 447-9367

 • Tổ Nem Cuốn: 

        Bà Maria Hoàng Ngọc Bích                              (704) 380-7151

 • Tổ Phở, Cơm, Giò, Chả:

        Bà Maria Nguyễn Thị Nhài (bà Viết)                (704) 499-0004 

 • Tổ Rau Quả:

        Bà Maria Nguyễn Thị Hồng                              (704) 752-9126

 • Tổ Nem Nướng:

        Bà Maria Phạm Tuyết Lan                                 (704) 258-5932

 • Tổ Kiểm Ngân:

        Anh Phaolô Trần Đức Thịnh                              (704) 675-2283

 • Cha Xứ Phêrô Trương Vĩnh Trị                   (704) 504-0907

 • Anh ĐaminhTrần Nam Phong (Chairman)  (704) 576-7956

 • Ông Gioan Baotixita Nguyễn Văn Đệ         (704) 858-1622

 • Anh Phaolô Trần Đức Thịnh                        (704) 675-2283

 • Chị Martha Phạm Hồng Trâm                      (704) 649-5578

 • Chị Maria Nguyễn Thị Thanh Thủy             (704) 808-0341

 • Phụ Trách Âm Thanh và Ánh Sáng:                                     Anh Vincentê Trần Minh Hiền                           (704) 877-8133

 • Phụ Trách Trang Web của Giáo Xứ:                                    Anh Đaminh Saviô Vũ Hoàng Bảo                    (704) 426-3074

 • Phụ Trách Bãi Đậu Xe:                                                             Anh Phêrô K Biên                                               (704) 957-6379

bottom of page