top of page

TRƯỜNG

THIÊN MẪU

conf-2_53717236193_o.jpg

Lớp Thêm Sức - 2024 Confirmation Class

firstcom-85_53734825373_o.jpg

Lớp Rước Lễ Lần Đầu - First Communion Class 2023-2024

Graduation Mass
Class of 2023

Sunday School.png
 • Faith Formation (Giáo Lý): 10:00 AM - 11:00 AM

 • Youth (Thiếu Nhi Thánh Thể): 11:20 AM - 12:10 PM

Hiệu Trưởng (Principal):

Linh Mục Chánh Xứ Phêrô Trương Vĩnh Trị

Trưởng Khối Giáo Lý (Faith Formation Director):

Anh Anthony Trần Hùng David

Liên Lạc Trường Thiên Mẫu:

truongthienmaunc@gmail.com

704-247-7317

Announcement:

 • Registration for 2024-2025 School Year

  • Registration will start on 05/19/2024 through 6/30/2024.​

  • Please use the link below to register.

Thông Báo:

 • Đăng Ký Năm Học 2024-2025

  • Việc đăng ký sẽ bắt đầu từ ngày 19/05/2024 đến ngày 30/06/2024.

  • Xin vui lòng sử dụng liên kết dưới đây để đăng ký.

Click here to begin registration!

bottom of page