TRƯỜNG

THIÊN MẪU

conf1-213_50628475083_o.jpg

Lớp Thêm Sức - Confirmation Class 2019-2020

firstcomm2020-147_50345571071_o.jpg

Lớp Rước Lễ Lần Đầu - First Communion Class 2019-2020

Hiệu Trưởng (Principal):

        Linh Mục Chánh Xứ Phêrô Trương Vĩnh Trị

Trưởng Khối Giáo Lý (Faith Formation Director):

        Anh Phêrô Lê Quang Đức  (803) 414-4087

Trưởng Khối Việt Ngữ (Director of Vietnamese Program):

        Thầy Giuse Nguyễn Văn Phái   (704) 877-6921

DSC02796.JPG

Lễ Bế Giảng và Phát Thưởng - End of School Year Mass and Award Ceremony 2019

Sunday School.png
  • Vietnamese Program (Việt Ngữ): 8:30 AM - 9:45 AM

  • Faith Formation (Giáo Lý): 10:00 AM - 11:15 AM

Youth (Thiếu Nhi Thánh Thể): 

11:30 AM - 12:15 PM

Faith Formation & Vietnamese Program

2020 - 2021 School Calendar