TRƯỜNG

THIÊN MẪU

bv-61_51528257066_o.jpg

Lớp Thêm Sức - Confirmation Class 2020-2021

nz5-43_51465949870_o.jpg

Lớp Rước Lễ Lần Đầu - First Communion Class 2020-2021

Hiệu Trưởng (Principal):

        Linh Mục Chánh Xứ Phêrô Trương Vĩnh Trị

Trưởng Khối Giáo Lý (Faith Formation Director):

        Anh Phêrô Lê Quang Đức  (803) 414-4087

Trưởng Khối Việt Ngữ (Director of Vietnamese Program):

        Thầy Giuse Nguyễn Văn Phái   (704) 877-6921

DSC02796.JPG

Lễ Bế Giảng và Phát Thưởng - End of School Year Mass and Award Ceremony 2019

Sunday School.png
  • Faith Formation (Giáo Lý): 10:00 AM - 11:15 AM

  • Youth (Thiếu Nhi Thánh Thể): 11:30 AM - 12:15 PM