top of page

TRƯỜNG

THIÊN MẪU

conf1-4_52887634571_o.jpg

Lớp Thêm Sức - Confirmation Class 2022-2023

communion-8_52970171213_o.jpg

Lớp Rước Lễ Lần Đầu - First Communion Class 2022-2023

Graduation Mass
Class of 2023

Sunday School.png
 • Faith Formation (Giáo Lý): 10:00 AM - 11:00 AM

 • Youth (Thiếu Nhi Thánh Thể): 11:20 AM - 12:10 PM

Hiệu Trưởng (Principal):

Linh Mục Chánh Xứ Phêrô Trương Vĩnh Trị

Trưởng Khối Giáo Lý (Faith Formation Director):

Anh Anthony Trần Hùng David

Liên Lạc Trường Thiên Mẫu:

truongthienmaunc@gmail.com

704-247-7317

Announcement:

 • First Holy Communion Sacrament

  • Saturday, May 11, 2024 - Retreat 1 (Preparing for confession) 

  • Saturday, May 18, 2024 - Retreat 2 (Confession and practice receiving First Holy Communion)

  • Sunday, May 19, 2024 - Mass (Receiving First Holy Communion)

 • Confirmation Sacrament

  • Saturday, May 11, 2024 - Retreat (Confession and practice receiving the Confirmation Sacrament) 

  • Sunday, May 12, 2024 - Mass (Receiving Confirmation Sacrament)

Thông Báo:

 • Bí Tích Rước Lễ Lần Đầu

  • Thứ Bảy, ngày 11 tháng 5 năm 2024 - Tĩnh Tâm 1 (Chuẩn bị để xưng tội)

  • Thứ Bảy, ngày 18 tháng 5 năm 2024 - Tĩnh Tâm 2 (Xưng tội và tập dợt lãnh nhận bí tích Rước Lễ Lần Đầu)

  • Chủ Nhật, ngày 19 tháng 5 năm 2024 - Thánh lễ (Lãnh nhận bí tích Rước Lễ Lần Đầu)

 • Bí Tích Thêm Sức

  • Thứ Bảy, ngày 11 tháng 5 năm 2024 - Tĩnh Tâm (Xưng tội và tập dợt lãnh nhận bí tích Thêm Sức)

  • Chủ Nhật, ngày 12 tháng 5 năm 2024 - Thánh lễ (Lãnh nhận bí tích Thêm Sức)

bottom of page