TRƯỜNG

THIÊN MẪU

DSC09400.JPG

Lớp Thêm Sức - Confirmation Class 2018-2019

Hiệu Trưởng (Principal):

Linh Mục Chánh Xứ Phêrô Trương Vĩnh Trị

Trưởng Khối Giáo Lý (Faith Formation Director):

           Cô Têrêsa Vũ Khánh Dung  (704) 975-9973

Trưởng Khối Việt Ngữ (Director of Vietnamese Language):

           Thầy Phêrô Nguyễn Châu    (704) 488-0651

Đại Diện Phụ Huynh Học Sinh:

           Cô Maria-Têrêsa Hồ Thị Hương Thủy (229) 894-1478

DSC02796.JPG
DSC02777.JPG

Lớp Rước Lễ Lần Đầu - First Communion Class 2018-2019

Lễ Bế Giảng và Phát Thưởng - End of School Year Mass and Award Ceremony 2019

  • Vietnamese Language (Việt Ngữ): 8:30 AM - 9:45 AM

  • Faith Formation (Giáo Lý): 10:00 AM - 11:15 AM

Youth (Thiếu Nhi Thánh Thể): 

11:30 AM - 12:15 PM

Registration Form

Faith Formation & Vietnamese Program

2019 - 2020 School Calendar

© 2018 by Saint Joseph Catholic Parish, Charlotte, North Carolina

  • Facebook Social Icon