top of page

TRƯỜNG

THIÊN MẪU

conf1-4_52887634571_o.jpg

Lớp Thêm Sức - Confirmation Class 2022-2023

communion-8_52970171213_o.jpg

Lớp Rước Lễ Lần Đầu - First Communion Class 2022-2023

Graduation Mass
Class of 2023

Sunday School.png
  • Faith Formation (Giáo Lý): 10:00 AM - 11:00 AM

  • Youth (Thiếu Nhi Thánh Thể): 11:20 AM - 12:10 PM

Hiệu Trưởng (Principal):

Linh Mục Chánh Xứ Phêrô Trương Vĩnh Trị

Trưởng Khối Giáo Lý (Faith Formation Director):

Anh Anthony Trần Hùng David

Liên Lạc Trường Thiên Mẫu:

truongthienmaunc@gmail.com

704-247-7317

Announcement:

  • If you have ordered uniforms, the pick up date is Saturday 08/19 8:00 AM - 2:00 PM.

  • Orientation day for parents to learn about the school programs is on Sunday 08/20, starting after 8:30 AM mass, inside the church auditorium

  • First day of the class is on Sunday August 08/27. Please dress your kids in full uniform

  • Text book will be provided to the students during their class time on this date

Thông Báo:

  • Nếu quý vị đặt mua đồng phục, xin đến nhận đồng phục vào Thứ Bảy 08/19 8:00 AM - 2:00 PM

  • Ngày hướng dẫn cho phụ huynh hiểu thêm về lớp học của con em mình là ngày Chúa Nhật 08/20, bắt đầu sau lễ 8:30 AM, trong hội trường của nhà thờ

  • Khai giảng là ngày Chúa Nhật 08/27. Xin phụ huynh cho con em mặc đồng phục chỉnh tề khi nhập học

  • Sách sẽ được phát cho các em tại lớp học ngày đầu tiên này

bottom of page