top of page

TRƯỜNG

THIÊN MẪU

confir-3_52167333911_o.jpg

Lớp Thêm Sức - Confirmation Class 2021-2022

first-29_52143557056_o.jpg

Lớp Rước Lễ Lần Đầu - First Communion Class 2021-2022

Hiệu Trưởng (Principal):

Linh Mục Chánh Xứ Phêrô Trương Vĩnh Trị

Trưởng Khối Giáo Lý (Faith Formation Director):

Anh Augustinô Vũ Hoàng Huy

704-916-9891

Liên Lạc Trường Thiên Mẫu:

truongthienmaunc@gmail.com

704-247-7317

School Announcement:

 Information for First Communion Sacrament:

  • Saturday, June 3rd @ 9AM - 12PM: First Retreat (Preparing for Confession)

  • Saturday, June 10th @ 9AM - 12PM: Second Retreat (First Confession, and First Communion ceremony practice)

  • Sunday, June 11th @ 12:30PM: First Communion Mass

 

Information for Confirmation Sacrament:

  • Saturday, May 6th @ 9 AM - 1 PM: Retreat (Meeting with Cha, confession, and practice for receiving the sacrament)

  • Tuesday, May 9th @ 6:00 PM: Confirmation Mass 

Sunday School.png
  • Faith Formation (Giáo Lý): 10:00 AM - 11:00 AM

  • Youth (Thiếu Nhi Thánh Thể): 11:20 AM - 12:10 PM

bottom of page