top of page

Trại Hè TNTT - Về Đất Hứa

Youth Summer Camp

July 15-17, 2022

Đoàn Trưởng:

Augustinô Vũ Hoàng Huy

704-916-9891

bottom of page